اصل آزادی و انتخاب


توجه و احترام عمیق به آزادی و انتخاب انسان تا جایی که مانع آزادی و انتخاب دیگران نشده و تلاش برای ایجاد فرصت‌های متنوع انتخاب گری
آزادی امکان عملی کردن تصمیم هایی است که فرد با میل و اراده خود گرفته ولی مانع آزادی دیگر افراد نشده و به آنان و قلمرو آزادی شان آسیب نمی‌رساند. از آنجا که انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. همچنین هر فرد در محدوده ی آزادی خود حق انتخاب داشته و می‌تواند متناسب شرایط آنچه را می‌پسندد، انتخاب کند.