اصل اعتدلال


توجه به رعایت میانه‌روی در تمامی ارزش‌های ذکر شده و تمامی ابعاد مربوط به مجموعه و ذینفعان
اعتدلال به معنای میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط (زیاده‌روی و کوتاهی) می‌باشد. داشتن منشی معتدل و میانه‌روی در کارها از عوامل موفقیت و سلامت فردی، گروهی و سازمانی است.