اصل انتظام


توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در تمامی ذینفعان نظم فکری و علمی و علمی در انجام هرکاری، بنیان اساسی و لازمه‌ تحقق اهداف می‌باشد. از این رو توجه و دقت کافی به نظم فکری، نظم در برنامه‌ریزی، نظم در سازماندهی وسایل و امکانات، نظم و نظافت فضای مجموعه پرسنل و کودکان از اهمیت و اولیت خاصی برای ما برخوردار است.