اصل سلامت


توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان

لازم است تمامی فعالیت‌های ما به گونه‌ای باشد که سلامت جسم، روان و ذهن ذینفعان را نه تنها خدشه دار نکرده بلکه سلامت جسمی و روانی آنان را حمایت نموده و در صورت لزوم، اقدامات اصلاحی برای بازیابی سلامتی افراد صورت گیرد.