گالری افرادخت

لحظه لحظه با افرادخت...

جشن بازگشایی مدارس مهر ۱۴۰۲

جشن یلدا ۱۴۰۲

جشن روز پدر ۱۴۰۲

اردوی باغ کتاب پیش دبستانی ۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارشات عملکرد ماهانه در مدرسه افرادخت

گزارش عملکرد مهر ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد آبان ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد آذر ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد دی ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد بهمن ماه ۱۴۰۲

پیمایش به بالا