اصل ارزشمندی


توجه به ارزشمند بودن تمامی مخلوقات و به خصوص انسان و تفاوت‌های فردی و آهنگ رشدی خاص او
تمامی مخلوقات خداوندی از آن جهت که توسط خداوند خلق شده‌اند دارای ارزش می‌باشند. در میان مخلوقات، ذات انسان به عنوان اشرف مخلوقات برای ما ارزشمند بوده و ما بنابر تفاوت‌های فردی، خانوادگی، ملیتی، نژادی، اقتصادی، طبقات اجتماعی، عقاید، ادیان، جنسیتی و غیره، انسانی را بر دیگری برتر نمی‌دانیم. همه انسان‌ها پیش چسم ما هم ارزش و برابر هستند. از این رو هر انسان به عنوان مخلوقی یکتا و منحصر به فرد شناخته شده و بنابراین به سرعت ترتیب رشد هر فرد نیز احترام می‌گذاریم.