اصل توانمندی


توجه به نامحدود بودن توانایی های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذینفعان
ما توانایی انسان را محدود نمی‌دانیم و معتقدیم در شرایط مناسب و در صورت داشتن اراده و پشتکار، هر فرد می‌تواند به توانایی‌ها و توانمندی‌های مد نظرش دست یابد. این بدان معناست که ما خواسته‌هایمان از افراد مختلف را محدود نمی‌کنیم و باور داریم که مرزی برای محدود کردن توانایی‌های انسان وحود ندارد