اصل جامعه نگری


توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه جانبه‌ی انسان

ما باور داریم توجه و متمرکز بر یکی از جنبه‌های رشد انسان پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی او نبوده و لازم است تمامی ابعاد شخصیتی و مهارتی او به موازات یکدیگر تقویت شده و رشد یابند.