اصل خود یادگیرندگی


توجه و تلاش برای خود یادگیرنده بودن مادام العمر تمامی ذینفعان مجموعه
خود یادگیرندگی یا خودآموزی به روندی اطلاق می‌شود که در آن فرد در فرآیند آموزش درگیر بوده، خود را ارزیابی کرده و نسبت به فرآیندها و مسیرهای یادگیری خویش آگاهی و شناخت کافی داشته و می‌تواند برای یادگیری خود برنامه ریزی کند. اهمیت خود یادگیرندگی از آن رو است که نخست برای فرد یادگیری عمیق را در بستر زندگی به صورت فراگیر شکل می‌دهد و سپس مهارت یادگیری را در تمام طول عمر وی برای مواجهه با موفقیت‌ها و شرایط ناشناخته‌ی آینده فراهم می سازد.