حال خوب ما


حال خوب ما

بعد از تلاش های بسیار، توانستیم حساسیت های بسیاری که در دوران کرونا برای کودکانمان به وجود آمده بود و باعث می‌شد تا تجربه های جدید را از دست بدهند را پشت سر گذاشته و تجربه حرکت و قل خوردن از روی برگ ها را با هم داشته باشیم که بسیار برای کودکان لذت بخش بود و قدمی بزرگ بعد از این زمان طولانی بود.