مانور زلزله

برای افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی دور هم جمع شدیم و آمادگی در شرایط بحران را باهم تمرین کردیم.